Cân Treo 4 kg – 1 mặt số

Phê duyệt mẫu : PDM 016-2010

Cấp chính xác : 4

Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2019, phù hợp OIML R76-1:2006

• Mặt số Tiếng Việt

• Có thiết kế lưỡng kim bù trừ nhiệt : -10° C → 40° C

• Phạm vi đo : 100 g – 4 kg

• Giá trị độ chia :10 g

• Sai số đo lường :

Mức cân

Sai số lớn nhất cho phép

Từ 100 g đến 500 g

± 5 g

Trên 500 g đến 2 kg

± 10 g

Trên 2 kg đến 4 kg

± 15 g

• Đường kính mặt số 8 inches