Cân Treo 10 kg – 1 mặt số

Phê duyệt mẫu : PDM 018-2010

Cấp chính xác : 4

Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2019, phù hợp OIML R76-1:2006

• Mặt số Tiếng Việt

• Có thiết kế lưỡng kim bù trừ nhiệt : -10° C → 40° C

• Phạm vi đo : 500 g – 10 kg

• Giá trị độ chia : 50 g

• Sai số đo lường :

Mức cân

Sai số lớn nhất cho phép

Từ 500 g đến 2,5 kg

± 25 g

Trên 2,5 kg đến 10 kg

± 50 g

• Đường kính mặt số 8 inches