Cân Treo 8 kg – 1 mặt số

Phê duyệt mẫu : PDM 017-2010

Cấp chính xác : 4

Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2019, phù hợp OIML R76-1:2006

• Mặt số Tiếng Việt

• Có thiết kế lưỡng kim bù trừ nhiệt : -10° C → 40° C

• Phạm vi đo : 200 g – 8 kg

• Giá trị độ chia : 20 g

• Sai số đo lường :

Mức cân

Sai số lớn nhất cho phép

Từ 200 g đến 1 kg

± 10 g

Trên 1 kg đến 4 kg

± 20 g

Trên 4 kg đến 8 kg

± 30 g

• Đường kính mặt số 8 inches